If you live in an area of the U.S. that gets a lot of hail, [...]